Algemene voorwaarden

  A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

Bij het lid worden van FitalityClubs, sluit je een overeenkomst met Fitalityclubs bv. Deze algemene voorwaarden bepalen de contractuele relatie tussen de leden en Fitalityclubs bv. Het lid verklaart zich ontegensprekelijk akkoord met de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Tevens is zij akkoord met het voldoen van haar betalingsverplichtingen binnen de 7 dagen na de ondertekening van haar engagement. 

Hierna wordt altijd de naam FitalityClubs gebruikt in plaats van Fitalityclubs bv:

 1. Doel: FitalityClubs is een private club die haar ruimtes en accommodatie ter beschikking stelt van haar leden. Onze missie is: “ Iedereen maximaal inspireren en motiveren om fit en gezond te leven aan de hand van persoonlijke begeleiding en resultaatgericht coaching!”
 2. Aanbod: Je bent lid van zodra je het engagement ondertekent. Vooraf kan je op voldoende wijze kennis maken met de club en de aangeboden diensten. FitalityClubs behoudt zich het recht voor om uurroosters, reglementen en lesgevers te veranderen, zonder enige voorafgaande verwittiging teneinde de dagelijkse bedrijfsvoering te optimaliseren.
 3. Minimumleeftijd: De minimumleeftijd voor het aangaan van een overeenkomst is 18 jaar. Het is echter mogelijk om op jongere leeftijd te starten (omwille van sportspecifieke of revalidatie doeleinden) op voorwaarde dat de minderjarige persoon begeleid wordt door een meerderjarige of een FitalityClubs coach. De ouders/voogd dienen zich uiteraard akkoord te stellen met het aangaan van het lidmaatschap bij een minderjarige.
 4. Toegang: Ieder lid dient zich bij elk bezoek aan te melden met zijn persoonlijke toegangscode via de app of toegangsdrager. Deze toegnag is strikt persoonlijk! Enkel leden die in orde zijn met hun betalingen hebben toegang tot de club. De eventuele achterstallen in betaling dienen onmiddellijk te worden voldaan. Het management kan ten allen tijde beslissen om achterstallen te innen via domiciliëring. Indien het lid gedurende drie maanden meer dan 75% van zijn/haar bezoeken uitvoert in een andere vestiging van FitalityClubs, zal dit lid getransfereerd worden naar die andere vestiging. Het lid heeft steeds toegang tot alle FitalityClubs, rekening houdend met de specifieke openingsuren van die club. Er kan steeds een supplement aangerekend worden voor de toegang tot een andere locatie.
 5. Soorten engagementen: Het lidmaatschap bij FitalityClubs geeft recht tot het gebruik van de inrichting van de club. Verder geeft het lidmaatschap recht op een welkomstpakket, een toegangscode en een login op de trainings app. Ieder lid kiest voor een bepaald type van het engagement, krijgt een persoonlijke member journey en heeft tenminste elke twaalf weken recht op een hertest/heroriëntatie. Verder heeft het lid recht op het gebruik van de fitnesstoestellen, groepslessen, cyclinglessen, circuittrainingen, sanitair en sauna*. Overschakelen naar een overeenkomst met langere minimumduur is altijd mogelijk, ook binnen de minimum looptermijn van een engagement.        

 

  1. ENGAGEMENT TYPES (engagement types kunnen afwijken per locatie!) en OPSTARTKOSTEN

 Alle engagementen kunnen aangegaan worden voor 6, 12, 18 of 24 maanden.

   1. INSTAPFEE is een éénmalige bijdrage die voor aanvang van het engagement dient betaald te worden en geldt als toegangsbijdrage.
   2. ADMINISTRATIEKOST is een éénmalige bijdrage die voor aanvang van het engagement dient betaald te worden en geldt voor alle administratieve kosten.
   3. LIGHTCOACHING is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 12 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. 
   4. RESULTAATSCOACHING is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 18 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. 
   5. VIPCOACHING is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 24 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. 
   6. Trial is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 6 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. 
   7. FLEX is een overeenkomst die standaard wordt aangegaan voor onbepaalde duur met een minimale looptermijn van 1 volledige maanden, betaald met de volledige engagementsbijdrage. 
   8. BEURTENKAARTEN zijn beperkt geldig in tijd van telkens 6 maanden. Elke activiteit geldt als een aparte beurt en wordt ook als dusdanig geboekt. Naarmate er meer beurten aangekocht worden, neemt de eenheidsprijs af.
   9. Online aanbod 
    1.  24 op 7 gebruik van de clubapp
    2. Online trainingsadvies en programma’s
    3. Live en on demand groepslessen
    4. Voedingsadvies
  1. Uitzonderlijke omstandigheden 
   1. Sluiting van één van de clubs behorende tot de FitalityClubs groep de leden van de gesloten club kunnen gebruik maken van de accommodaties van de andere clubs zolang zij in het bezit zijn van  een geldig engagement.
   2. Beperkter aanbod in een club Fitalityclubs engageert zich om een uitgebreid aanbod aan te bieden. Wijzigingen omwille van interne of externe factoren hebben geen invloed op de engagementsbijdrage.
   3. Sluiting van onze fysieke clubs Bij sluiting van onze fysieke clubs door interne of externe factoren schakelen wij over naar online coaching en/ of outdoor activiteiten. Om deze service te waarborgen wordt er minimum 50% van de engagementsbijdrage aangerekend.

 

*Het aanbod kan variëren per club.

  1. Verlenging: Wanneer je de gemaakte overeenkomst van dag op dag verlengt, blijft de éénmalige instapfee geldig. Wanneer je jouw overeenkomst hebt stopgezet en daarna weer een nieuwe overeenkomst wenst af te sluiten, zal er een nieuwe instapfee aangerekend worden. 
  2. Overname:  Het lidmaatschap is strikt persoonlijk. Bij overname van de overeenkomst dient het nieuwe lid de éénmalige instapfee te betalen.
  3. Studenten: De toegepaste studententarieven gelden enkel voor studenten tot en met 26 jarige leeftijd. Bovendien zijn deze tarieven enkel van toepassing na het voorleggen van een bewijs van voltijdse studie bij een erkende instelling.

 

 • Uitblijven betalingen:

 

  1. Wanbetalingen tijdens de minimale looptermijn:  Indien het lid nalaat gedurende de minimale looptermijn van de lidmaatschapsovereenkomst de engagementsbijdrage gedurende twee maanden te betalen, ook na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand via sms, telefoon, mail en/of brief, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van het lid. Dat wil zeggen dat het lid de engagementsbijdrage van de minimale looptermijn van de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen vermeerderd met een schadevergoeding van €50 voor de administratieve kosten van FitalityClubs.
  2. Wanbetalingen na de minimale looptermijn: In het geval dat de lidmaatschapsovereenkomst maand na maand verlengd wordt en het lid één maand nalaat de engagementsbijdrage te betalen, ook na daartoe tevergeefs te zijn aangemaand via sms, telefoon, mail en/of brief, is de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden ten nadele van het lid. Dit wil zeggen dat het lid de onbetaalde engagementsbijdrage tot de datum van de officiële ontbinding van de overeenkomst onmiddellijk dient te betalen, vermeerderd met een schadevergoeding van €50 voor de administratieve kosten van FitalityClubs. FitalityClubs zal haar vordering op minnelijke en/of gerechtelijke wijze innen. Dit gebeurt in samenwerking met derden.  
 1. Bevriezing: In geval van langdurig verlof, ziekte zwangerschap of zaken verplichtingen, kunnen leden hun engagement voor minimum 14 dagen en maximum 30 dagen bevriezen, mits voorlegging van een attest of bewijs, voor verlof is dit met een maximum van 42 dagen per jaar. Voor elke week bevriezen, wordt een pro rata aangerekend, met een minimum van €10 per maand/of €2,5 per week. Bevriezingen kunnen enkel bij een engagement van minimum 12 maanden. De aanvraag tot tijdelijke bevriezing dient ingediend te worden voor de 20ste van de maand die de start van de bevriezingsperiode voorafgaat. In geval van bevriezing tijdens de minimale looptijd wordt deze verlengd met het aantal maanden bevriezing. Stopzetting is niet mogelijk voor de nieuwe einddatum van de minimale looptermijn. 
 2. Stopzetting: Een engagement kan enkel worden stopgezet door het invullen en ondertekenen van een “aanvraag tot opzegging” in de club zelf. Bij opzegging van de overeenkomst dient het lid rekening te houden met een opzeggingstermijn van één volledige kalendermaand, die ingaat op de datum van het verkrijgen van het schrijven door FitalityClubs. Gebeurt de opzegging tijdens de looptijd van het engagement, zal er een minimale verbrekingsvergoeding van €50 zijn, samen met een verrekening van het voordeeltarief in functie van de gekozen formule. 
 3. Gedrag: FitalityClubs verwacht van haar leden een correct gedrag. Elk gedrag dat tot gevolg zou kunnen hebben dat de club of andere leden worden bedreigd in hun veiligheid of gezondheid, zal onherroepelijk leiden tot de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst in het nadeel van het in gebreke blijvend lid. Hij/Zij zal geen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

 

 1. Verantwoordelijkheid:
  1. Noch FitalityClubs, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Berg al je waardevolle voorwerpen altijd op in de daarvoor bestemde lockers!
  2. Noch FitalityClubs, noch zijn werknemers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor de dood, persoonlijk letsel of ziekte van een lid, zijn/haar kinderen of gasten, optredend op het grondgebied van de club.
  3.  Wij verwachten van onze leden dat zij als goede huisvader/moeder melding maken van onregelmatigheden/diefstal dit zowel tijdens de bemande als onbemande openingsuren.
 2. Privacy: FitalityClubs gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van … tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, beter gekend als GDPR.
  1. De verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens is FitalityClubs.
  2. Indien je aan ons jouw persoonlijke gegevens overmaakt, worden deze in ons bestand opgenomen. Ze worden verwerkt voor het beheer van het klantenbestand. Ze worden gebruikt voor het uitvoeren van marktstudies, om je te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes van FitalityClubs. 
  3. Door middel van een gedateerde en ondertekende aanvraag gericht aan FitalityClubs en mits een bewijs van identiteit, kan je een rechtzetting van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens krijgen.
 3. Rechtsgeschillen: Geschillen omtrent de uitvoering van deze overeenkomsten/of betalingsverplichtingen van de partijen kunnen enkel gebracht worden voor de rechtbanken van Eerste Aanleg te Antwerpen of voor het vredegerecht van Antwerpen. Door middel van bovenstaande afspraken zijn wij in staat de sfeer en de orde te verzekeren die je als lid wenst van onze club. 
 4.  Indexering: De vergoeding kan jaarlijks geïndexeerd worden op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen (basisjaar 2013).


  Oktober  2020, deze versie vervangt alle voorgaande versies.
  Fitalityclubs bv
  Rysheuvelstraat 43
  200 Berchem
  BE07265669590